Стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0011 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН”

Община Шумен в партньорство с ФОНДАЦИЯ АДЕЛЕ и още шест училища и детски градини стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0011 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН”, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2.

Целта на проекта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и трайната интеграция на представители от уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход за заетост и образование.

В рамките на проекта фондация „Аделе“ ще участва в изпълнението на дейности към ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020.

По ОП РЧР 2014 -2020 г., Фондацията ще работи в посока:

  • Анализ на пазара на труда и оценка на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция на представителите на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за достъп до пазара на труда, образование, социални и здравни услуги

  • Активиране, посредничество, мотивиране и психологическо подпомагане на целевите групи за активно поведение на пазара на труда

  • Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие чрез създаване и оборудване на център за работа в общността

  • Повишаване здравната култура на ромите и други хора в неравностойно положение за осигуряване на добро здраве и конкурентоспособност на пазара на труда

  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипиПо ОП НОИР 2014 -2020, Фондацията ще работи за образователна интеграция на роми и други представители на уязвимите групи чрез:

  • Подкрепа на учениците от етническите малцинства за продължаване образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование

  • Осигуряване на психологическа подкрепа на децата и учениците от етническите малцинства

Очаквани резултати са: подпомагане интеграцията на пазара на труда на ромите и уязвимите групи и създадени 60 работни места; осигуряване на достъп до образование и обучение на всички представители на уязвимите групи, в това число и роми; подобрен достъп до социални и здравни услуги; развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи битуващи в обществото; образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Продължителността на проекта е до 30.06.2023 г.

Повече информация свързана с проектните дейности и напредъка по изпълнение, може да получите от г-н Денислав Илиев, email: d.iliev84@gmail.com

Thank you for your vote!
Post rating: 0 from 5 (according 0 votes)
to top
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now