Община Шумен в партньорство с ФОНДАЦИЯ АДЕЛЕ и още шест училища и детски градини стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0011 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН”

to top
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now