Стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0011 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН”

Община Шумен в партньорство с ФОНДАЦИЯ АДЕЛЕ и още шест училища и детски градини стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0011 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН”, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Read more

to top
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now